Câu số: 1/10
Alexandors Đại đế, một trong những vị vua vĩ đại qua mọi thời đại là người nước nào?