Câu số: 1/10
Anh hùng Phạm Tuân đã mang theo vật gì khi du hành ra ngoài vũ trụ?