Câu số: 1/10
Fecmơtuya do một người nước nào phát minh ra?