Câu số: 1/10
Quốc gia nào có người phát minh ra diêm đầu tiên?